interview

Ján Mojš

Každý deň je priestor na zlepšenie, na nový začiatok, na pozitívnu zmenu. Na správne naštartovanie niekedy postačí zaujímavá myšlienka, postreh , informácia a možno práve tento rozhovor s pánom Jánom Mojšom zo spoločnosti Mondi SCP, bude tou povestnou kvapkou, ktorá nakopne Váš pracovný deň správnym smerom.  Lean môže pre každého znamenať niečo trochu  iné. Čo rozumiete Vy pod pojmom Lean?

Pod pojmom Lean rozumiem efektívne riadenie procesov vo výrobnej alebo nevýrobnej sfére, hľadanie optimálneho nastavenia procesu a elimináciu kritických uzlov medzi jednotlivými organizačnými jednotkami v rámci celého závodu. Lean je pre mňa takisto implementáciou nových poznatkov, metodológie a nástrojov na zlepšenie výkonnosti spoločnosti pri zahrnutí všetkých pracovníkov do procesu riadenia a ich postupného vylepšovania pri súčasnom zdieľaní top prístupov a ich aplikácie v iných oblastiach, napríklad v internej komunikácii.

 


Kedy a ako sa Vaša životná cesta začala prelínať s Lean?

Do prvého kontaktu s Lean som sa dostal zhruba pred 15timi rokmi, keď sme v našej spoločnosti začali klásť dôraz na rozvoj procesov a pracovníkov. Začali sme budovať stratégiu neustáleho zlepšovania sa, ktorá pokryla všetky procesy v spoločnosti, špecifikovali sa jednotlivé kľúčové indikátory procesov, definovali sa ciele, nastavili sa systémy a sledovalo sa ich plnenie.


Čo považujete za svoje najväčšie úspechy v rámci implementácie Lean?

Najväčším úspechom je dlhodobé fungovanie stratégie neustáleho zlepšovania sa, ktorej stále kladieme dôraz a riadime sa nastavenou víziou a stratégiou. Úspechom je takisto to, že stále sledujeme najdôležitejšie keepy a ukazovatele a vykonávame interný a externý benchmarking, aby sme vedeli v každom čase povedať, kde sa momentálne nachádzame a čo potrebujeme na to, aby sme sa posúvali ďalej. Veľkým úspechom je pre mňa aj implementácia 5S v rámci celého závodu a jeho udržiavanie až do dnešného dňa v celej oblasti výroby a administratívy. Tento proces trval zhruba 1,5 roka a dotkol sa všetkých pracovníkov, ktorí sa na tom podieľali pri zavádzaní a podieľajú sa na tom dodnes.


S čím vo svete Lean ste naopak mali najviac problémov, kde ste narazili na prekážky?

S prekážkami som sa stretol pri procese zavádzania nových metód, nových stratégii a práve v tom čase je dôležité komunikovať a inšpirovať pracovníkov, aby sa na tom spoločne podieľali. Pokiaľ sa však do procesu zavádzania nezapojí väčšina pracovníkov, je to proces tlačenia a nie proces akceptácie. Problémy sa môžu vyskytnúť aj pri implementácii, v jednotlivých fázach presviedčania a v samotnej aplikácii, avšak problémom pre firmu môže byť aj to, aby sa udržalo to, čo sa doposiaľ dosiahlo a aby nezaspal na vavrínoch. Napredovanie však treba chápať ako nie ukončený, ale stále sa opakujúci proces zlepšovania.
Ako ste sa s týmito prekážkami vyrovnali/ vyrovnávate?

Snažíme sa neustále komunikovať a zdôrazňovať nevyhnutnosti neustáleho zlepšovania sa, keďže väčšina úspešných firiem posúva svoje hranice a ciele neustále dopredu. Je potrebné myslieť na to, že to čo bolo už dosiahnuté je super a posunulo nás to, ale ak firma zaspí na 1-2 roky, ťahá za kratší koniec. Úspešné firmy sa starajú o to, aby proces zlepšovania pokračoval rok čo rok. Je to dlhodobý systém sledovania výkonnosti spoločnosti cez keepy a ciele, pri ktorom netreba stratiť kontinuitu a je potrebné vidieť, čo sa urobilo v tento rok oproti roku predchádzajúcemu. Potrebné je brať do úvahy nové nastavenia spoločnosti, porovnávať a zohľadňovať zmeny, ktoré sa udiali. Pomáha nám aj využívanie benchmarku ako nástroja na porovnávanie výkonnosti, čo robíme interne v rámci Mondi skupiny, ale aj externe voči iným spoločnostiam, čiže využívame akýkoľvek spôsob benchmarkingu, v ktorom sa môžeme porovnávať s tými najlepšími, v rámci industry oblasti. Pre firmu je však určite dôležité definovanie kľúčových ukazovateľov a ich kaskádovanie až na najnižšie úrovne riadenia spoločnosti, ich pravidelné vyhodnocovanie a komunikácia ich plnenia cez všetkých zamestnancov. Všetci by mali vedieť čo robíme, prečo to robíme a čo sme dosiahli.


Akými kľúčovými vlastnosťami by mal disponovať skutočný Lean nadšenec?

Lean nadšenec by mal v prvom rade mať proaktívny prístup a hľadať najvhodnejšie nástroje na ďalšie neustále zlepšovanie procesov ako aj celej spoločnosti vrátane rozvoja pracovníkov na rôznych riadiacich úrovniach. Mal by zavádzať nové metódy a nástroje komunikácie a zabezpečovať ich akceptáciu u väčšiny zamestnancov, pretože Lean je vecou všetkých a pokiaľ sa nenájde súhlas a podpora v celej spoločnosti, tak sa to presadzuje ťažko a výsledky a podpora nie sú také, aké by mali byť.  


Čo by ste odkázali ostatným Lean kolegom?

Dôležité je byť odolný a zabezpečovať udržiavanie dosiahnutého stavu, čo platí pre Lean riadiaceho pracovníka, ktorý by sa nemal uspokojiť s niečím, čo som teraz dosiahol, ale byť hnacím motorom, prinášať nové výzvy a hľadať spôsob ako ich pozitívne predať a prezentovať pre širokú masu pracovníkov, komunikovať a obhajovať neustále zlepšovanie ako nevyhnutný proces pre ďalší rozvoj spoločnosti a pre každého pracovníka. Potrebné je im vysvetliť, že to, čo dosiahneme, je dobré pre spoločnosť ale aj pre mňa samotného. Ďalším dôležitým krokom je minimalizovať administratívnu stránku Lean ako takého a neustáleho zlepšovania, ktorá je niekedy videná ako nadbytočná byrokracia a nepotrebná záťaž pre zamestnancov. Ak sa dosiahne stav, v ktorom sa to, čo sa robí nie je videné ako byrokracia, vtedy to má má zmysel a všetci ľudia to vidia ako pozitívny stav.


Ako povedal Winston Churchill : „Úspech nie je konečný, neúspech nie je fatálny. Odvaha pokračovať je tá, ktorá sa počíta.“  Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať pánovi Mojšovi, že sa s nami podelil o svoje skúsenosti z oblasti Leanu, hlavne za ideu, že nikdy sa netreba „opiť“ úspechom a prestať kontinuálne pokračovať v napredovaní a teda prajeme i Vám vśetkým odvahu pokračovať s Leanom.

                                   Dominika Vargová

Marketing coordinator
Lean Institute Slovakia

 

Author


Avatar