Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78

Čo je Lean?

Lean je metodika stavajúca na kultúre neustáleho zlepšovania. Definujeme ju ako spôsob práce alebo filozofiu, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať pridanú hodnotu procesov a zároveň sa snaží znižovať úroveň plytvania zdrojmi, či už sa jedná o finančné prostriedky, ľudskú prácu, materiál a pod. Metodiku vyvinula spoločnosť Toyota po 2 svetovej vojne za účelom jej uplatnenia výrobnej sfére. Dnes už princípy Leanu prenikajú aj sektora nevýroby, služieb a domácností.

Čo je to Lean myslenie?

Lean je prístup zameriavajúci sa na vytvorenie čo najväčšej pridanej hodnoty pre zákazníka pri minimalizovaní zdrojov, času, energie a úsilia.


Lean prístup znamená:


• pochopiť to, čo sa skutočne deje na mieste, kde sa vytvára hodnota – všeobecne známe ako gemba,


• zlepšovať procesy tvorby a poskytovania produktov a služieb,


• rozvíjať a posilňovať ľudí prostredníctvom riešenia problémov a koučingu,


• rozvoj efektívneho systému riadenia.


Lean myslenie a jeho aplikácia napomáha organizáciám stať sa inovatívnymia konkurencieschopnými. Pod Leanom rozumieme snahu uplatnenia účinnejšieho prístupu k práci a to bez ohľadu na to o akom type práce, sektore či organizácií hovoríme. V Lean organizácií sú problémy vnímané ako príležitosti na rozvoj a zmysluplné učenie sa, v porovnaní s klasickým ponímaním problémov – ako chýb, ktoré je potrebné takzvane „zamiesť pod koberec“, respektíve unáhlene vyriešiť. Úlohou manažérov v organizácií uplatňujúcej prvky Leanu je stať sa mentorom, trénerom pomáhajúcim ostatným členom efektívnejšie identifikovať problémy a byť im príkladom v procese zlepšovania.

Poslaním Lean Institute Slovakia je:
• Podporovať tvorbu väčšej pridanej hodnoty pre každého zákazníka a napomáhať pri zvyšovaníprosperity spoločnosti.

• Budovať rešpekt rozvíjaním ľudí neustálym zlepšovaním práce prostredníctvom riešenia problémov.


• Minimalizácia / odstránenie plytvaní: čas, ľudská snaha, zranenia, zásoby, kapitál, priestor, chyby, prepracovanie atď.


• Pochopiť, aký typ manažérskeho správania a systému riadenia je potrebný na zlepšenie a transformáciu organizácie. Lean transformácia vyžaduje učenie sa nového spôsobu myslenia a konania, charakterizovaného nie vykonaním série krokov alebo riešení, ale riešením kľúčových otázok o zámere, procese a ľuďoch.

Mnoho ľudí nesprávne definuje Lean ako...
Napriek neustálemu rozširovaniu poznatkov a informácií, týkajúcich sa Lean problematiky mnoho ľudí inklinuje k jeho nesprávnemu výkladu a Lean mylne definuje ako:

• nástroje: 5S, Kaizen, mapy toku hodnôt, andon, vizualizácia, matice, dashboardy, A3 atď.

• niečo, čo sa týka iba výroby alebo výrobných závodov,


• školenie pre získanie certifikátov a „beltov“,


• zníženie počtu zamestnancov,


• nútené šetrenie, znižovanie nákladov.

Translate »