Všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1.1.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) ustanovujú podmienky, za ktorých občianske združenie Lean Institute Slovakia o.z. (ďalej len „LEI SK“), so sídlom Trieda SNP 283/64, 040 11 Košice – Západ, Slovenská republika, IČO: 51207541, DIČ: 2120663105, registrácia vykonaná dňa 20.11.2017, číslo spisu VVS/1-900/90-522 69 (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje služby a to najmä organizovanie odborných stretnutí, workshopov, školení, seminárov, konferencií a iných podujatí (ďalej len „Služby“). 1.2. VOP upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa Služieb, ako aj osôb, ktoré užívajú Služby Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ“).

ČLÁNOK II.

PRIHLÁSENIE NA VYUŽÍVANIE SLUŽBY

2.1. Prihlásenie na využívanie Služby je možné vyplnením online registračného formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke prevádzkovanej Poskytovateľom: www.leaninstitute.sk (ďalej len „Prihlásenie online“), resp. vyplneného registračného formulára zaslaného na emailovú adresu Poskytovateľa: registrácia@leaninstitute.sk.

2.2. Prihlásenie na využívanie Služby je možné v ojedinelých prípadoch aj vyplnením registračného formulára osobne pred začiatkom podujatia v mieste konania podujatia (ďalej len „Prihlásenie na mieste“).

2.3. Za prihlásenie na podujatie sa považuje tiež obdŕžanie záväznej objednávky Užívateľa služby na emailovú adresu Poskytovateľa: registrácia@leaninstitute.sk.

2.4. Poskytovateľ Služby zašle na emailovú adresu Užívateľa Služby potvrdenie prihlášky na podujatie spolu s preddavkovou faktúrou vystavenou za účelom uhradenia účastníckeho poplatku. Potvrdením prihlášky Poskytovateľom sa stáva prihláška záväznou. Užívateľ Služby je povinný uhradiť účastnícky poplatok v termíne, ktorý bude uvedený na preddavkovej faktúre (v prípade Prihlásenia na mieste podľa bodu 2.2 je Užívateľ povinný uhradiť účastnícky poplatok bezodkladne po skončení podujatia). Po uhradení účastníckeho poplatku vystaví Poskytovateľ Služby faktúru, ktorú zašle na emailovú adresu Užívateľa. (V prípade prihlásenia v bode 2.2 je možné uhradiť účastnícky poplatok tiež v hotovosti k rukám Poskytovateľa priamo na predmetnom podujatí na základe príjmového dokladu).

2.5. Poskytovateľ zašle na emailovú adresu Užívateľovi Služby všetky potrebné organizačné pokyny súvisiace s organizovaným podujatím, a to najmä informácie o mieste, čase a dátume konania podujatia, programe podujatia a zoznam prednášajúcich, ktorí vystúpia na podujatí prípadne iné informácie v závislosti od povahy a charakteru konkrétnej Služby. Lean Institute Slovakia o.z., Trieda SNP 64, 040 11 Košice, IČO: 51207541 Všeobecné obchodné podmienky LEI SK, Strana 1 z 3

ČLÁNOK III.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cena za Služby Poskytovateľa je uvedená pri konkrétnom podujatí na webovej stránke prevádzkovanej Poskytovateľom, na informačných materiáloch, týkajúcich sa danej Služby, a v cenovej ponuke vzťahujúcej sa k danej Službe. Cena Služby je individuálne určená v závislosti od druhu a charakteru jednotlivej Služby. 3.2. Ceny podľa bodu 3.1 sú uvedené s DPH, nakoľko Lean Institute Slovakia, o.z. nie je platcom DPH.

3.3. Účastnícky poplatok za Služby Poskytovateľa zahŕňa predovšetkým vstup na podujatie, materiálno- administratívne zabezpečenie, občerstvenie.

3.4. V prípade, ak sa Užívateľ po zaplatení účastníckeho poplatku nezúčastní podujatia, alebo neuplatní svoje právo výmenu účastníka podľa bodu 4.4, nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

ČLÁNOK IV.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA SLUŽBY

4.1. Užívateľ Služby sa zaväzuje uviesť do registračného formulára aktuálne a pravdivé informácie. Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa údajov uvedených v registračnom formulári.

4.2. Užívateľ Služby sa zaväzuje v súvislosti s užívaním Služby dodržiavať podmienky stanovené v týchto VOP, ako aj pokyny Poskytovateľa vydané v čase trvania podujatia.

4.3. V prípade, ak sa Užívateľ Služby nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť podujatia, takýto Užívateľ môže namiesto seba určiť inú osobu, ktorá sa zúčastní podujatia. Užívateľ Služby je povinný o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa najneskôr 14 dní deň pred začiatkom podujatia.

4.4. Užívateľ Služby môže zrušiť svoju účasť na podujatí písomným odstúpením od zmluvy, pri odstúpení sa uplatňuje storno poplatok vo výške 100% zaplatenej sumy. Užívateľ má právo určiť náhradnú osobu, ktorá sa podujatia zúčastní v zmysle bodu 4.3. Odstúpenie od zmluvy, resp. informáciu o zmene účastník zašle Užívateľ na emailovú adresu registrácia@leaninstitute.sk.

ČLÁNOK V.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

5.1. Poskytovateľ Služby je povinný zabezpečiť vhodné priestorové a materiálne zabezpečenie za účelom plynulého priebehu podujatia.

5.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na podujatie z dôvodu prekročenia kapacitných možností stanovených Poskytovateľom Služby. Pri určení zoznamu Užívateľov je pre Poskytovateľa rozhodujúci dátum doručenia prihlášky.

5.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť podujatie z dôvodu nedostatočného naplnenia kapacitných možností podujatia. O zrušení podujatia upovedomí Poskytovateľ Užívateľa včasným oznámením. Poskytovateľ Služby v prípade zrušenia podujatia vráti Užívateľovi zaplatenú sumu v plnej výške.

5.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť miesto, čas, agendu, prípadne osoby prednášajúcich. O týchto skutočnostiach bude Užívateľov Služby včas informovať.

5.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť možnosť prihlásenia na využívanie Služieb podľa bodu 2.2. Lean Institute Slovakia o.z., Trieda SNP 64, 040 11 Košice, IČO: 51207541 Všeobecné obchodné podmienky LEI SK, Strana 2 z 3

ČLÁNOK VI.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

6.1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorený na dobu určitú. Dôvody zániku zmluvy sú uvedené v článku VII. VOP.

ČLÁNOK VII.

ZÁNIK ZMLUVY

7.1. Zmluva zaniká:

7.1.1. Odstúpením od zmluvy podľa bodu 4.4

7.1.2. Zrušením podujatia podľa bodu 5.3

7.1.3. Splnením zmluvy

7.1.4. Neuhradením účastníckeho poplatku podľa bodu 2.4

ČLÁNOK VIII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov – podujatia LEI SK“.

ČLÁNOK IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Právne vzťahy neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodné zákonníka a Občianskeho zákonníka.

9.2. Prijatie neskorších VOP nahrádza skôr prijaté VOP. 9.3. VOP sú uverejnené na internetovej stránke LEI SK. V Košiciach, dňa 31.5.2018 Stiahnutie dokumentu – Všeobecné obchodné podmienky