Nástroje

Yamazumi

Yamazumi je japonské slovo preložené doslova ako obrovská hromada, či kopa. Yamazumi graf spoznáme teda ako jednoduchý naskladaný pruhový graf. Rozdelením celkového času cyklu postupne po jednotlivých krokoch procesu sa nám okamžite znázorní vyťaženosť na jednotlivých pozíciách/krokoch a s tým súvisiaci pomer pridanej a nepridanej hodnoty. Je veľmi nápomocným nástrojom pri vyvažovaní pracovnej činnosti, na ktorú sa môžeme pozrieť buď z pohľadu …

Yamazumi Read More »

Ishikawa

Ishikawa diagram (používajú sa aj názvy ako Rybia kosť, Fishbone chart, Cause & Effect diagram, 4-M diagram) je záznam vzťahu medzi riešeným problémom a jeho koreňovými príčinami. Názov je odvodený od mena autora diagramu – Kaoru Ishikawa, resp. od jeho tvaru, ktorý pripomína rybiu kostru.  Je to brainstormingový nástroj pre určenie koreňovej príčiny problému. Preddefinovaním kategórií možných príčin …

Ishikawa Read More »

Poka-yoke

POKA-YOKE (ERROR PROOF) Poka-yoke výraz pochádza ako by sme už klasicky očakávali zo spoločnosti Toyota. Hlavnou myšlienkou je zabrániť chybám, ktoré človek môže ľahko prehliadnuť: Poka = neúmyselná chyba, Yoke = prevencia. To si vyžaduje vysokú úroveň procesných schopností, ako aj zameranie sa na hlavnú príčinu zlyhania a nie iba na detekciu (kontrolu) chýb. Napríklad: farebné kódovanie elektronických konektorov …

Poka-yoke Read More »

SMED (Single Minute Exchange of Dies)

Alebo ako sa občas hovorí „ako vymeniť formule koleso s čo najnižšou možnou stratou času.“ SMED predstavuje jednu z najdôležitejších metód  Lean výroby nielen v priemyselných odvetviach, ale už aj v oblasti služieb. Cieľom SMED analýzy je znížiť čas, ktorý je potrebný na zmenu jednotlivých za sebou nasledujúcich procesov rôzneho charakteru. Môže to byť napríklad zmena výroby jedného typu produktu na druhý alebo …

SMED (Single Minute Exchange of Dies) Read More »

5W1H

V rámci tohto nástroja sa môžete stretnúť s jeho viacerými podobami a interpretáciami jednotlivých písmen (niekedy Which inokedy Why a pod.). Podstatou však ostáva, že 5W1H slúži na čo najpresnejšie popísanie „fenoménu“, čiže niečoho, čo sa v skutočnosti stalo, resp. k čomu došlo. Pomáha nám zanalyzovať dôležité dostupné fakty ešte predtým ako sa pustíme do hľadania príčin. Častokrát sa totiž stáva, …

5W1H Read More »

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM), v preklade znamená mapovanie toku hodnôt alebo analýza hodnotového reťazca vo výrobných a administratívnych procesoch. Niekedy sa používa tiež výraz Value Stream Analysis, je to analytická technika, ktorá je jednou zo základných techník filozofie Lean.   V praxi tento nástroj vnímame ako grafické zobrazenie rôznych tokov hodnôt, či už finančných, materiálových, informačných alebo iných. Pomáha nám hlbšie pochopiť toky samotné, no zároveň aj porozumieť ich nadväznosti na systém riadenia organizácie, plánovanie a požiadavky zákazníka.  VSM vieme využiť napríklad pri identifikovaní príčin zbytočného plytvania zdrojmi (času, ľudskej práce, materiálnych, informačných a finančných zdrojov). Používa sa …

Value Stream Mapping (VSM) Read More »

Andon

Andon je jedným z najčastejšie využívaných vizualizačných nástrojov, s ktorými sa v Lean svete môžeme stretnúť. V japončine sa pôvodne používal tento termín na označenie typu papierových lampiónov. Aktuálne sa s andon-om môžete stretnúť vo viacerých podobách a v rôzne pokročilej forme. Napríklad svetelný hlásič umiestnený na strojoch, ktorý znázorňuje prevádzkový stav (OK zelená / NOK červená) či upozorňuje na situáciu, v ktorej si proces …

Andon Read More »

HOSHIN KANRI

Hoshin Kanri (japonsky Hoshin =  smer a Kanri = riadenie, administrácia) je 7-krokový proces používaný pri strategickom plánovaní, v ktorom sa strategické ciele oznamujú v celej spoločnosti a následne zavádzajú do praxe. Systém tohto plánovania pochádza z povojnového Japonska, no odvtedy sa rozšíril nielen do USA, ale po celom svete. Na to, aby bol proces úspešný, potrebuje strategickú víziu, z ktorej …

HOSHIN KANRI Read More »

DESIGN THINKING

Design Thinking (dizajnové myslenie) je vhodné využiť na dizajn nových produktov, alebo služieb. Re-dizajn už existujúcich produktov alebo služieb, ktoré sa z nejakého dôvodu nepredávajú alebo spätná väzba na ich používanie nie je pozitívna.

YOKOTEN

YOKOTEN

Yokoten je proces zdieľania učenia sa v organizácii. Zahŕňa to kopírovanie a vylepšovanie nápadov, ktoré preukázateľne fungujú. Princípom je, že ľudia sa sami zaujímajú o to, čo sa podarilo niekomu inému a takto získané poznatky vylepšujú a aplikujú ich na vlastnej oblasti alebo okruh problémov. Nehovoríme však o žiadnom presnom kopírovaní toho, čo už niekto vymyslel alebo o tzv. …

YOKOTEN Read More »